โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 5 5 5 4 22
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 10.87 % 10.87 % 8.70 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 20 20 10 10 10 78
ร้อยละ 13.51 % 13.51 % 6.76 % 6.76 % 6.76 % 52.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 25 25 15 15 14 100
ร้อยละ 12.89 % 12.89 % 7.73 % 7.73 % 7.22 % 51.55 %

194 : 25 , 25 , 15 , 15 , 14 , 100...12.89 , 12.89 , 7.73 , 7.73 , 7.22 , 51.55 = 94 : 48.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45%

Powered By www.thaieducation.net