โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 2 10 10 0 21
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 22.73 % 22.73 % 0.00 % 47.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 1 3 11 10 0 44
ร้อยละ 1.45 % 4.35 % 15.94 % 14.49 % 0.00 % 63.77 %

69 : 1 , 3 , 11 , 10 , 0 , 44...1.45 , 4.35 , 15.94 , 14.49 , 0.00 , 63.77 = 25 : 36.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23%

Powered By www.thaieducation.net