โรงเรียนบ้านนากลาง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 5 5 10 5 1 27
ร้อยละ 9.43 % 9.43 % 18.87 % 9.43 % 1.89 % 50.94 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 10 3 20 3 10 91
ร้อยละ 7.30 % 2.19 % 14.60 % 2.19 % 7.30 % 66.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 50
ร้อยละ 3.33 % 5.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 17 11 35 8 11 168
ร้อยละ 6.80 % 4.40 % 14.00 % 3.20 % 4.40 % 67.20 %

190 : 15 , 8 , 30 , 8 , 11 , 118...7.89 , 4.21 , 15.79 , 4.21 , 5.79 , 62.11 = 72 : 37.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80%

Powered By www.thaieducation.net