โรงเรียนโค้งยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 12.12 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 1 8 0 1 64
ร้อยละ 9.76 % 1.22 % 9.76 % 0.00 % 1.22 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 0 6 0 1 31
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 2.38 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 12 5 18 0 2 120
ร้อยละ 7.64 % 3.18 % 11.46 % 0.00 % 1.27 % 76.43 %

115 : 8 , 5 , 12 , 0 , 1 , 89...6.96 , 4.35 , 10.43 , 0.00 , 0.87 , 77.39 = 26 : 22.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57%

Powered By www.thaieducation.net