โรงเรียนโค้งยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 6 4 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 18.18 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 12 0 9 0 0 62
ร้อยละ 14.46 % 0.00 % 10.84 % 0.00 % 0.00 % 74.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 31
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 16 7 22 0 0 114
ร้อยละ 10.06 % 4.40 % 13.84 % 0.00 % 0.00 % 71.70 %

116 : 14 , 6 , 13 , 0 , 0 , 83...12.07 , 5.17 , 11.21 , 0.00 , 0.00 , 71.55 = 33 : 28.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30%

Powered By www.thaieducation.net