โรงเรียนโค้งยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 5 4 0 0 27
ร้อยละ 2.70 % 13.51 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 69
ร้อยละ 6.25 % 1.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 6 9 0 0 134
ร้อยละ 3.87 % 3.87 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 86.45 %

117 : 6 , 6 , 9 , 0 , 0 , 96...5.13 , 5.13 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 82.05 = 21 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55%

Powered By www.thaieducation.net