โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 6 5 3 0 19
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 13.89 % 8.33 % 0.00 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 17 15 35 8 0 113
ร้อยละ 9.04 % 7.98 % 18.62 % 4.26 % 0.00 % 60.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 3 5 20 1 0 66
ร้อยละ 3.16 % 5.26 % 21.05 % 1.05 % 0.00 % 69.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 23 26 60 12 0 198
ร้อยละ 7.21 % 8.15 % 18.81 % 3.76 % 0.00 % 62.07 %

224 : 20 , 21 , 40 , 11 , 0 , 132...8.93 , 9.38 , 17.86 , 4.91 , 0.00 , 58.93 = 92 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93%

Powered By www.thaieducation.net