โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 6 5 3 0 19
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 12.82 % 7.69 % 0.00 % 48.72 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 17 15 39 8 0 102
ร้อยละ 9.39 % 8.29 % 21.55 % 4.42 % 0.00 % 56.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 6 5 22 1 0 62
ร้อยละ 6.25 % 5.21 % 22.92 % 1.04 % 0.00 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 29 26 66 12 0 183
ร้อยละ 9.18 % 8.23 % 20.89 % 3.80 % 0.00 % 57.91 %

220 : 23 , 21 , 44 , 11 , 0 , 121...10.45 , 9.55 , 20.00 , 5.00 , 0.00 , 55.00 = 99 : 45.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 42.09%

Powered By www.thaieducation.net