โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 4 4 2 0 24
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 10.26 % 5.13 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 17 15 39 8 0 102
ร้อยละ 9.39 % 8.29 % 21.55 % 4.42 % 0.00 % 56.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 6 5 22 1 0 62
ร้อยละ 6.25 % 5.21 % 22.92 % 1.04 % 0.00 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
316 คน
จำนวน(คน) 28 24 65 11 0 188
ร้อยละ 8.86 % 7.59 % 20.57 % 3.48 % 0.00 % 59.49 %

220 : 22 , 19 , 43 , 10 , 0 , 126...10.00 , 8.64 , 19.55 , 4.55 , 0.00 , 57.27 = 94 : 42.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.51%

Powered By www.thaieducation.net