โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 31
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 5 3 3 1 77
ร้อยละ 5.32 % 5.32 % 3.19 % 3.19 % 1.06 % 81.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
132 คน
จำนวน(คน) 8 7 5 3 1 108
ร้อยละ 6.06 % 5.30 % 3.79 % 2.27 % 0.76 % 81.82 %

132 : 8 , 7 , 5 , 3 , 1 , 108...6.06 , 5.30 , 3.79 , 2.27 , 0.76 , 81.82 = 24 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net