โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 4 2 3 2 24
ร้อยละ 7.89 % 10.53 % 5.26 % 7.89 % 5.26 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 6 3 5 3 72
ร้อยละ 5.32 % 6.38 % 3.19 % 5.32 % 3.19 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 8 10 5 8 5 96
ร้อยละ 6.06 % 7.58 % 3.79 % 6.06 % 3.79 % 72.73 %

132 : 8 , 10 , 5 , 8 , 5 , 96...6.06 , 7.58 , 3.79 , 6.06 , 3.79 , 72.73 = 36 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net