โรงเรียน () ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 6
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %

31 : 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 27...3.23 , 0.00 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 87.10 = 4 : 12.90ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net