โรงเรียน () ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 2 0 2 0 5
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 3 5 3 0 57
ร้อยละ 4.23 % 4.23 % 7.04 % 4.23 % 0.00 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 4 3 4 0 26
ร้อยละ 9.76 % 9.76 % 7.32 % 9.76 % 0.00 % 63.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 8 9 8 9 0 88
ร้อยละ 6.56 % 7.38 % 6.56 % 7.38 % 0.00 % 72.13 %

81 : 4 , 5 , 5 , 5 , 0 , 62...4.94 , 6.17 , 6.17 , 6.17 , 0.00 , 76.54 = 19 : 23.46ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87%

Powered By www.thaieducation.net