โรงเรียนบ้านทุ่งฮี (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 8
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 10
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 5 1 8 0 1 18
ร้อยละ 15.15 % 3.03 % 24.24 % 0.00 % 3.03 % 54.55 %

33 : 5 , 1 , 8 , 0 , 1 , 18...15.15 , 3.03 , 24.24 , 0.00 , 3.03 , 54.55 = 15 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net