โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 34
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 36.21 % 0.00 % 0.00 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 5 0 24 0 0 43
ร้อยละ 6.94 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 59.72 %

72 : 5 , 0 , 24 , 0 , 0 , 43...6.94 , 0.00 , 33.33 , 0.00 , 0.00 , 59.72 = 29 : 40.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28%

Powered By www.thaieducation.net