โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 21
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 49
ร้อยละ 7.81 % 1.56 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 76.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 9 1 11 0 0 161
ร้อยละ 4.95 % 0.55 % 6.04 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %

91 : 9 , 1 , 11 , 0 , 0 , 70...9.89 , 1.10 , 12.09 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 21 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net