โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 4 13 0 0 90
ร้อยละ 2.73 % 3.64 % 11.82 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 51
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 6 4 24 0 0 164
ร้อยละ 3.03 % 2.02 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %

136 : 4 , 4 , 15 , 0 , 0 , 113...2.94 , 2.94 , 11.03 , 0.00 , 0.00 , 83.09 = 23 : 16.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net