โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 3 3 2 2 2 97
ร้อยละ 2.75 % 2.75 % 1.83 % 1.83 % 1.83 % 88.99 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 10 7 4 2 2 305
ร้อยละ 3.03 % 2.12 % 1.21 % 0.61 % 0.61 % 92.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
201
จำนวน(คน) 7 8 3 2 2 179
ร้อยละ 3.48 % 3.98 % 1.49 % 1.00 % 1.00 % 89.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 640 คน
จำนวน(คน) 20 18 9 6 6 581
ร้อยละ 3.13 % 2.81 % 1.41 % 0.94 % 0.94 % 90.78 %

439 : 13 , 10 , 6 , 4 , 4 , 402...2.96 , 2.28 , 1.37 , 0.91 , 0.91 , 91.57 = 37 : 8.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 640 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22%

Powered By www.thaieducation.net