โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
224
จำนวน(คน) 7 8 10 0 0 199
ร้อยละ 3.13 % 3.57 % 4.46 % 0.00 % 0.00 % 88.84 %
ระดับประถมศึกษา
1192
จำนวน(คน) 25 15 138 3 0 1011
ร้อยละ 2.10 % 1.26 % 11.58 % 0.25 % 0.00 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1416 คน
จำนวน(คน) 32 23 148 3 0 1210
ร้อยละ 2.26 % 1.62 % 10.45 % 0.21 % 0.00 % 85.45 %

1416 : 32 , 23 , 148 , 3 , 0 , 1210...2.26 , 1.62 , 10.45 , 0.21 , 0.00 , 85.45 = 206 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1416 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55%

Powered By www.thaieducation.net