โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 7 4 0 4 0 32
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 2 4 2 3 98
ร้อยละ 5.22 % 1.74 % 3.48 % 1.74 % 2.61 % 85.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 13 6 4 6 3 130
ร้อยละ 8.02 % 3.70 % 2.47 % 3.70 % 1.85 % 80.25 %

162 : 13 , 6 , 4 , 6 , 3 , 130...8.02 , 3.70 , 2.47 , 3.70 , 1.85 , 80.25 = 32 : 19.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75%

Powered By www.thaieducation.net