โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 1.85 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 1 1 3 1 1 150
ร้อยละ 0.64 % 0.64 % 1.91 % 0.64 % 0.64 % 95.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 59
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 3.13 % 1.56 % 0.00 % 92.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 2 2 260
ร้อยละ 0.73 % 0.73 % 2.55 % 0.73 % 0.73 % 94.55 %

211 : 1 , 1 , 5 , 1 , 2 , 201...0.47 , 0.47 , 2.37 , 0.47 , 0.95 , 95.26 = 10 : 4.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45%

Powered By www.thaieducation.net