โรงเรียนบ้านหัวทำนบ (สพป.นครราชสีมา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลลิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 95.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 97.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 170
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %

126 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 122...0.00 , 0.00 , 3.17 , 0.00 , 0.00 , 96.83 = 4 : 3.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86%

Powered By www.thaieducation.net