โรงเรียนบ้านสวนปอ (สพป.นครราชสีมา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลลิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 8 5 12 2 5 24
ร้อยละ 14.29 % 8.93 % 21.43 % 3.57 % 8.93 % 42.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 9 5 13 2 6 34
ร้อยละ 13.04 % 7.25 % 18.84 % 2.90 % 8.70 % 49.28 %

69 : 9 , 5 , 13 , 2 , 6 , 34...13.04 , 7.25 , 18.84 , 2.90 , 8.70 , 49.28 = 35 : 50.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72%

Powered By www.thaieducation.net