โรงเรียนวัดหนองศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 8 0 8 0 0 68
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 37 0 36 5 0 179
ร้อยละ 14.40 % 0.00 % 14.01 % 1.95 % 0.00 % 69.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 1 0 19 1 0 93
ร้อยละ 0.88 % 0.00 % 16.67 % 0.88 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 46 0 63 6 0 340
ร้อยละ 10.11 % 0.00 % 13.85 % 1.32 % 0.00 % 74.73 %

341 : 45 , 0 , 44 , 5 , 0 , 247...13.20 , 0.00 , 12.90 , 1.47 , 0.00 , 72.43 = 94 : 27.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27%

Powered By www.thaieducation.net