โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว (สพป.นครนายก) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 1 3 6 4 9 41
ร้อยละ 1.56 % 4.69 % 9.38 % 6.25 % 14.06 % 64.06 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 1 4 32 3 36 132
ร้อยละ 0.48 % 1.92 % 15.38 % 1.44 % 17.31 % 63.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 2 7 38 7 45 173
ร้อยละ 0.74 % 2.57 % 13.97 % 2.57 % 16.54 % 63.60 %

272 : 2 , 7 , 38 , 7 , 45 , 173...0.74 , 2.57 , 13.97 , 2.57 , 16.54 , 63.60 = 99 : 36.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40%

Powered By www.thaieducation.net