โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม (สพป.นครนายก) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 15
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 50
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %

63 : 3 , 2 , 8 , 0 , 0 , 50...4.76 , 3.17 , 12.70 , 0.00 , 0.00 , 79.37 = 13 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63%

Powered By www.thaieducation.net