โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สพป.นครนายก) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 8
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 6 1 4 1 1 16
ร้อยละ 20.69 % 3.45 % 13.79 % 3.45 % 3.45 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 9 1 4 2 1 24
ร้อยละ 21.95 % 2.44 % 9.76 % 4.88 % 2.44 % 58.54 %

41 : 9 , 1 , 4 , 2 , 1 , 24...21.95 , 2.44 , 9.76 , 4.88 , 2.44 , 58.54 = 17 : 41.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46%

Powered By www.thaieducation.net