โรงเรียนบ้านสระใหญ่ (สพป.ตราด) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อังควรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 3 0 3 1 28
ร้อยละ 2.78 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 2.78 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 2 3 9 2 10 126
ร้อยละ 1.32 % 1.97 % 5.92 % 1.32 % 6.58 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 81
ร้อยละ 3.41 % 0.00 % 3.41 % 0.00 % 1.14 % 92.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 6 6 12 5 12 235
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 4.35 % 1.81 % 4.35 % 85.14 %

188 : 3 , 6 , 9 , 5 , 11 , 154...1.60 , 3.19 , 4.79 , 2.66 , 5.85 , 81.91 = 34 : 18.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86%

Powered By www.thaieducation.net