โรงเรียนวัดตาพลาย (สพป.ตราด) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อังควรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 99
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.81 % 0.00 % 0.00 % 95.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 183
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 95.31 %

154 : 0 , 0 , 7 , 0 , 0 , 147...0.00 , 0.00 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 95.45 = 7 : 4.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69%

Powered By www.thaieducation.net