โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) (สพป.ตราด) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อังควรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 2 4 6 3 23
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 9.52 % 14.29 % 7.14 % 54.76 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 3 13 5 8 99
ร้อยละ 1.54 % 2.31 % 10.00 % 3.85 % 6.15 % 76.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 1 1 12 2 6 45
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 17.91 % 2.99 % 8.96 % 67.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 7 6 29 13 17 167
ร้อยละ 2.93 % 2.51 % 12.13 % 5.44 % 7.11 % 69.87 %

172 : 6 , 5 , 17 , 11 , 11 , 122...3.49 , 2.91 , 9.88 , 6.40 , 6.40 , 70.93 = 50 : 29.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13%

Powered By www.thaieducation.net