โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 47
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 6 2 25 0 0 142
ร้อยละ 3.43 % 1.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 81.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 8 4 26 0 0 189
ร้อยละ 3.52 % 1.76 % 11.45 % 0.00 % 0.00 % 83.26 %

227 : 8 , 4 , 26 , 0 , 0 , 189...3.52 , 1.76 , 11.45 , 0.00 , 0.00 , 83.26 = 38 : 16.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74%

Powered By www.thaieducation.net