โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) (สพป.เชียงราย เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กมลลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 6 0 3 4 0 62
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 4.00 % 5.33 % 0.00 % 82.67 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 6 0 9 6 11 231
ร้อยละ 2.28 % 0.00 % 3.42 % 2.28 % 4.18 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 0 2 4 6 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.64 % 7.27 % 10.91 % 78.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 393 คน
จำนวน(คน) 12 0 14 14 17 336
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 3.56 % 3.56 % 4.33 % 85.50 %

338 : 12 , 0 , 12 , 10 , 11 , 293...3.55 , 0.00 , 3.55 , 2.96 , 3.25 , 86.69 = 45 : 13.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 393 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net