โรงเรียนบ้านอ่างหิน (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศศิพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 12 0 0 0 0 9
ร้อยละ 57.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 37
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 16 3 2 0 0 46
ร้อยละ 23.88 % 4.48 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 68.66 %

67 : 16 , 3 , 2 , 0 , 0 , 46...23.88 , 4.48 , 2.99 , 0.00 , 0.00 , 68.66 = 21 : 31.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34%

Powered By www.thaieducation.net