โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สพป.เชียงราย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มาลิณี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 10
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 8 5 8 6 0 64
ร้อยละ 8.79 % 5.49 % 8.79 % 6.59 % 0.00 % 70.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 9 5 8 7 0 74
ร้อยละ 8.74 % 4.85 % 7.77 % 6.80 % 0.00 % 71.84 %

103 : 9 , 5 , 8 , 7 , 0 , 74...8.74 , 4.85 , 7.77 , 6.80 , 0.00 , 71.84 = 29 : 28.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16%

Powered By www.thaieducation.net