โรงเรียนบ้านหัวดอย (สพป.เชียงราย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มาลิณี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 9 6 1 8 2 17
ร้อยละ 20.93 % 13.95 % 2.33 % 18.60 % 4.65 % 39.53 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 15 13 31 9 33 89
ร้อยละ 7.89 % 6.84 % 16.32 % 4.74 % 17.37 % 46.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 6 8 25 2 30 35
ร้อยละ 5.66 % 7.55 % 23.58 % 1.89 % 28.30 % 33.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 30 27 57 19 65 141
ร้อยละ 8.85 % 7.96 % 16.81 % 5.60 % 19.17 % 41.59 %

233 : 24 , 19 , 32 , 17 , 35 , 106...10.30 , 8.15 , 13.73 , 7.30 , 15.02 , 45.49 = 127 : 54.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 58.41%

Powered By www.thaieducation.net