โรงเรียนบ้านคลองเหนก (สพป.ชุมพร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.10 % 0.00 % 0.00 % 85.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 0 1 16 0 0 131
ร้อยละ 0.00 % 0.68 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 88.51 %

102 : 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 89...0.00 , 0.00 , 12.75 , 0.00 , 0.00 , 87.25 = 13 : 12.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49%

Powered By www.thaieducation.net