โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 11 16 17 0 0 85
ร้อยละ 8.53 % 12.40 % 13.18 % 0.00 % 0.00 % 65.89 %
ระดับประถมศึกษา
573
จำนวน(คน) 14 27 17 0 0 515
ร้อยละ 2.44 % 4.71 % 2.97 % 0.00 % 0.00 % 89.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 702 คน
จำนวน(คน) 25 43 34 0 0 600
ร้อยละ 3.56 % 6.13 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 85.47 %

702 : 25 , 43 , 34 , 0 , 0 , 600...3.56 , 6.13 , 4.84 , 0.00 , 0.00 , 85.47 = 102 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 702 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53%

Powered By www.thaieducation.net