โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 5 5 6 5 2 53
ร้อยละ 6.58 % 6.58 % 7.89 % 6.58 % 2.63 % 69.74 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 3 3 19 6 6 121
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 12.03 % 3.80 % 3.80 % 76.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 3 2 3 5 3 71
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 3.45 % 5.75 % 3.45 % 81.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 11 10 28 16 11 245
ร้อยละ 3.43 % 3.12 % 8.72 % 4.98 % 3.43 % 76.32 %

234 : 8 , 8 , 25 , 11 , 8 , 174...3.42 , 3.42 , 10.68 , 4.70 , 3.42 , 74.36 = 60 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net