โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 35
ร้อยละ 11.36 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 19 8 22 1 0 115
ร้อยละ 11.52 % 4.85 % 13.33 % 0.61 % 0.00 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 8 4 4 1 0 39
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 7.14 % 1.79 % 0.00 % 69.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 32 16 26 2 0 189
ร้อยละ 12.08 % 6.04 % 9.81 % 0.75 % 0.00 % 71.32 %

209 : 24 , 12 , 22 , 1 , 0 , 150...11.48 , 5.74 , 10.53 , 0.48 , 0.00 , 71.77 = 59 : 28.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net