โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
175
จำนวน(คน) 16 13 14 1 0 131
ร้อยละ 9.14 % 7.43 % 8.00 % 0.57 % 0.00 % 74.86 %
ระดับประถมศึกษา
628
จำนวน(คน) 34 23 31 1 1 538
ร้อยละ 5.41 % 3.66 % 4.94 % 0.16 % 0.16 % 85.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
803
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 803
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1606 คน
จำนวน(คน) 50 36 45 2 1 1472
ร้อยละ 3.11 % 2.24 % 2.80 % 0.12 % 0.06 % 91.66 %

803 : 50 , 36 , 45 , 2 , 1 , 669...6.23 , 4.48 , 5.60 , 0.25 , 0.12 , 83.31 = 134 : 16.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1606 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34%

Powered By www.thaieducation.net