โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 11
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 15.79 % 5.26 % 5.26 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 4 0 6 1 3 46
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 10.00 % 1.67 % 5.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 5 2 9 2 4 57
ร้อยละ 6.33 % 2.53 % 11.39 % 2.53 % 5.06 % 72.15 %

79 : 5 , 2 , 9 , 2 , 4 , 57...6.33 , 2.53 , 11.39 , 2.53 , 5.06 , 72.15 = 22 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85%

Powered By www.thaieducation.net