โรงเรียนบ้านส้มป่อย (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 28
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 0 4 10 0 0 105
ร้อยละ 0.00 % 3.36 % 8.40 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 2 6 14 0 0 201
ร้อยละ 0.90 % 2.69 % 6.28 % 0.00 % 0.00 % 90.13 %

153 : 2 , 4 , 14 , 0 , 0 , 133...1.31 , 2.61 , 9.15 , 0.00 , 0.00 , 86.93 = 20 : 13.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87%

Powered By www.thaieducation.net