โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 2 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 7.41 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 41
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 1 1 11 0 2 62
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 14.29 % 0.00 % 2.60 % 80.52 %

77 : 1 , 1 , 11 , 0 , 2 , 62...1.30 , 1.30 , 14.29 , 0.00 , 2.60 , 80.52 = 15 : 19.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net