โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 15
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 4.62 % 3.08 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 54
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 7 7 1 0 129
ร้อยละ 2.70 % 4.73 % 4.73 % 0.68 % 0.00 % 87.16 %

88 : 3 , 5 , 4 , 1 , 0 , 75...3.41 , 5.68 , 4.55 , 1.14 , 0.00 , 85.23 = 13 : 14.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84%

Powered By www.thaieducation.net