โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 24
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 13 4 22 2 0 91
ร้อยละ 9.85 % 3.03 % 16.67 % 1.52 % 0.00 % 68.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 19 4 25 2 0 115
ร้อยละ 11.52 % 2.42 % 15.15 % 1.21 % 0.00 % 69.70 %

165 : 19 , 4 , 25 , 2 , 0 , 115...11.52 , 2.42 , 15.15 , 1.21 , 0.00 , 69.70 = 50 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30%

Powered By www.thaieducation.net