โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิรมล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 14
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 13.04 % 4.35 % 4.35 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 6 6 10 6 4 18
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 20.00 % 12.00 % 8.00 % 36.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 8 8 13 7 5 32
ร้อยละ 10.96 % 10.96 % 17.81 % 9.59 % 6.85 % 43.84 %

73 : 8 , 8 , 13 , 7 , 5 , 32...10.96 , 10.96 , 17.81 , 9.59 , 6.85 , 43.84 = 41 : 56.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16%

Powered By www.thaieducation.net