โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 2 16 0 1 63
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 19.05 % 0.00 % 1.19 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 8 2 10 1 0 41
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 16.13 % 1.61 % 0.00 % 66.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 10 5 32 1 1 132
ร้อยละ 5.52 % 2.76 % 17.68 % 0.55 % 0.55 % 72.93 %

119 : 2 , 3 , 22 , 0 , 1 , 91...1.68 , 2.52 , 18.49 , 0.00 , 0.84 , 76.47 = 28 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07%

Powered By www.thaieducation.net