โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 10 2 0 0 2 57
ร้อยละ 14.08 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 2.82 % 80.28 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 31 6 19 18 12 177
ร้อยละ 11.79 % 2.28 % 7.22 % 6.84 % 4.56 % 67.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 41 8 19 18 14 234
ร้อยละ 12.28 % 2.40 % 5.69 % 5.39 % 4.19 % 70.06 %

334 : 41 , 8 , 19 , 18 , 14 , 234...12.28 , 2.40 , 5.69 , 5.39 , 4.19 , 70.06 = 100 : 29.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.94%

Powered By www.thaieducation.net