โรงเรียนวัดเทพราช (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 3 3 0 0 16
ร้อยละ 21.43 % 10.71 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 13 6 14 0 0 66
ร้อยละ 13.13 % 6.06 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 13 0 9 0 0 37
ร้อยละ 22.03 % 0.00 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 62.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 32 9 26 0 0 119
ร้อยละ 17.20 % 4.84 % 13.98 % 0.00 % 0.00 % 63.98 %

127 : 19 , 9 , 17 , 0 , 0 , 82...14.96 , 7.09 , 13.39 , 0.00 , 0.00 , 64.57 = 45 : 35.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02%

Powered By www.thaieducation.net