โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 13
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 9 4 3 0 0 35
ร้อยละ 17.65 % 7.84 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 11 7 3 0 0 48
ร้อยละ 15.94 % 10.14 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %

69 : 11 , 7 , 3 , 0 , 0 , 48...15.94 , 10.14 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 69.57 = 21 : 30.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net